VÁŽENÍ RODIČIA!!!!! 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa 

§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení 

od 30. marca 2020 do odvolania.  
Určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto: 
1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že: 
1.1 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 
1.2 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt, 
1.3 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt. 
Naďalej sledujte webové sídlo MŠ a facebook. 
Ďakujem za pochopenie.     Riaditeľka MŠ

Novinky

Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy

03.04.2020 13:23
Zápis a prijatie dieťaťa do materskej školy  Do materskej školy sa prijímajú deti na základe...

—————

ČO BUDE VAŠE DIEŤA POTREBOVAŤ?

01.08.2019 21:00
  Každé dieťa bude potrebovať: - pevné prezúvky, pyžamo/2x/, posteľné prádlo-2X /na výmenu/,...

—————

PODPORTE NAŠU ŠKOLU

03.02.2018 18:26
Podporte našu školu v spolupráci s projektom www.podporteskolu.sk Je to jednoduché. Ak zvyknete...

—————